M.e.r.-procedure PCP Delfzijl; bekendmaking en tervisielegging vergunningsaanvraag ingevolge de Wabo met bijbehorend MER

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. 1943f2592d5f9c5d7e576c85a0410e28
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Plastic Conversion Plant B.V. (PCP) wil een fabriek bouwen op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl waarin aromaten worden geproduceerd uit afvalplastic door middel van een combinatie van thermochemische en katalytische omzetting. Op grond van de categorieën C18.4 en C21.6 van het Besluit m.e.r. is dit voornemen m.e.r.-plichtig. PCP heeft, met inachtneming van het advies voor de reikwijdte en het detailniveau, het MER opgesteld en samen met de vergunningaanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten. Terinzagelegging De vergunningaanvraag en het MER liggen tijdens kantooruren ter inzage van 25 oktober tot en met 6 december 2023 a.in het gemeentehuis van de gemeente Eemsdelta, Johan van den Kornputplein 10 te Delfzijl en b. in het Provinciehuis te Groningen, St. Jansstraat 4 te Groningen De stukken zijn ook online in te zien via de website www.officielebekendmakingen.nl Inspraak Tot en met 6 december 2023 kan een ieder zienswijzen indienen met betrekking tot het MER en/of de vergunningaanvraag bij de Provincie Groningen, team Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per email naar info@provinciegroningen.nl, onder vermelding van m.e.r.-procedure PCP.  Op verzoek kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor dient u een afspraak te maken via het onderstaande telefoonnummer. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 6 december 2023 advies geven. Het MER wordt ook ter toetsing aan de Commissie voor de m.e.r. voorgelegd. Overeenkomstig art. 7.32, 3e lid van de Wet Milieubeheer kunnen zienswijzen met betrekking tot het MER slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER, het niet voldoen van het rapport aan de bij of krachtens art. 7.23 gestelde regels dan wel op onjuistheden die het rapport bevat. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot -mevr. W.H. Degenhart Drenth, m.e.r.-coordinator van de provincie Groningen, tel: 050-3164712, voor vragen met betrekking tot het MER en - voor de vergunningaanvraag tot de Omgevingsdienst Groningen, tel: 0598-788000

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen