Verkeersbesluit afsluiten autoverkeer Wegastraat te Delfzijl in de gemeente Eemsdelta

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. gmb-2023-360563
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z/22/187004BevoegdheidOp grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij Algemeen mandaatbesluit Eemsdelta 2021 en het Ondermandaatbesluit Eemsdelta 2021, beiden van 5 januari 2021, van het college van burgemeester en wethouders, is de teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een weg die in beheer is bij de gemeente Eemsdelta.AanleidingEr is een verzoek binnengekomen vanuit de omwonenden aan de Wegastraat om een verkeersmaatregel te treffen in de Wegastraat. Zij ondervinden overlast van sluipverkeer.Overwegingen ten aanzien van het besluitOverwegende dat•dit deel van de Wegastraat onderdeel uitmaakt van de hoofdfietsroute van de wijk;•de gemeente waar mogelijk fietsers een veilige verbinding willen bieden;•de Wegastraat zich bevindt in de Polarisbuurt in Delfzijl;•zich aan de Wegastraat woningen bevinden; •een gedeelte van de Wegastraat functioneert als ontsluiting naar erftoegangen en deze toegankelijk moeten blijven;•er nu autoverkeer langs rijdt, wat zorgt voor een onoverzichtelijke situatie;•het gedeeltelijk afsluiten voor autoverkeer de verkeersveiligheid voor fietsers ten goede komt;•de omrij-afstand voor autoverkeer niet of nauwelijks toeneemt;•krachtens artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.MotiveringUit het oogpunt van•het verzekeren van de veiligheid op de weg;•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;is het gewenst om een gedeelte van de Wegastraat af te sluiten voor autoverkeer, door een wegversmalling aan te brengen en twee G11 verkeersborden te plaatsen.OverlegConform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de gemandateerde verkeersadviseur van de korpschef van politie Noord Nederland, bureau Ommelanden-Noord. De politie heeft in haar advies met kenmerk 20221219000365 geadviseerd.BESLUIT1. de Wegastraat in Delfzijl gedeeltelijk af te sluiten voor autoverkeer, door middel van een wegversmalling en het plaatsen van twee G11 verkeersborden; 2. de verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen