Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, Waterstof Distributie Centrum Delfzijl (voorheen Groningen Seaports N.V. (Red Rum), Deltaweg 18 in Farmsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Delfzijl
  2. gmb-2024-62691
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta maakt bekend dat zij op 18 januari 2024 een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het oprichten van een inrichting voor het exploiteren van een waterstofdistributiecentrum aan de Deltaweg 18 in Farmsum.Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. InzageDit betekent dat wij het besluit op de omgevingsvergunning en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage moeten leggen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta heeft de omgevingsvergunning voor Deltaweg 18 in Farmsum op 31 mei 2023 gepubliceerd en ter inzage gelegd.Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 februari 2024 ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.Rechtsmiddelen Tegen de omgevingsvergunning d.d. 17 februari 2022 is beroep ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland. Op grond van artikel 6:19 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht heeft een ingediend beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit. Op het bestuursorgaan rust de plicht om onverwijld het nieuwe besluit ter beschikking te stellen aan het orgaan waar het beroep aanhangig is. Ter uitvoering van het derde lid van dit artikel wordt een kopie van dit besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling met bijbehorende stukken daarom toegestuurd aan de rechtbank. Bezwaar en voorlopige voorzieningAls u belanghebbende bent, kunt u tegen het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit van 18 januari 2024 bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is op 24 januari 2024 verzonden.Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl.Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen