Lid Raad van Bestuur Leeuwarder Courant 12-04-2024

 1. Vacatures Delfzijl
 2. Lid Raad van Bestuur Leeuwarder Courant 12-04-2024

Werken in Delfzijl

 

Introductie vacature 


ZINN is dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand. ZINN onderscheidt zich als een kwalitatief hoogstaande zorgorganisatie, ook voor het hogere segment, met een bovengemiddelde cliënt- en medewerkerstevredenheid. Eigen verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap en goede communicatie staan hierbij centraal. ZINN staat bekend om een open, kwaliteit gedreven en slagvaardige cultuur. Deze energieke, eigenzinnige zorgorganisatie heeft een duidelijke visie: aandacht voor elkaar geeft het leven glans.

In zes moderne en sfeervolle woonzorglocaties en vanuit zeventien professionele thuiszorgteams zetten meer dan 3.000 medewerkers en 500 vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel in voor ouderen. Ruim 2.000 cliënten kunnen rekenen op een brede dienstverlening, van psychogeriatrische zorg en somatiek, revalidatie, wijkverpleging, hulp in de huishouding tot het simpelweg huren van een fijne woonlocatie. ZINN is de grootste aanbieder van ouderenzorg in de regio Groningen en heeft daarmee een stevige positie in de regio. ZINN is een platte organisatie met alle ruimte voor vakmanschap, ontwikkeling en ontplooiing. Kennis delen is een belangrijk onderdeel van de cultuur. Voor de ontwikkeling van de eigen medewerkers, nu en in de toekomst, wordt nauw samengewerkt met onderwijsinstellingen in de regio.

ZINN is een stichting met een stabiele en financieel gezonde basis. De organisatie is opgebouwd uit twee intramurale clusters, een extramuraal cluster, een dienst behandelzaken en de verschillende stafdiensten. De organisatie is de afgelopen jaren flink gegroeid. De omzet bedroeg in 2023 ruim € 126 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: hier .

Governance
ZINN kent op dit moment een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De RvB is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het functioneren van ZINN als geheel en de RvB in het bijzonder. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de RvT het belang van de cliënt, de maatschappelijke opgave en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de RvT dient het Reglement Raad van Toezicht.

ZINN kent een Ondernemingsraad (OR), een Verpleegkundige & Verzorgende Adviesraad (VVAR) en de vier grote locaties van ZINN hebben een eigen bewoners- of cliëntenraad (CR). De twee kleinere locaties hebben een bewonerscommissie en ook de thuiszorg kent een vertegenwoordiging. Daarnaast is er een overkoepelende centrale cliëntenraad (CCR), met een afvaardiging van leden uit de lokale cliëntenraden. De CCR kijkt naar de overkoepelende belangen van alle locaties van ZINN. De VVAR is goed ingebed in de organisatie en heeft een nauwe samenwerking met het MT, de OR, de Raad van Bestuur en een periodieke ontmoeting met de kwaliteitscommissie van de RvT.

ZINN past organisatie breed de Governancecode Zorg toe.


ZINN staat, net als alle ouderenzorgorganisaties, voor grote veranderingen in de wijze waarop zij in de toekomst met zorg omgaat. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt vragen om een andere aanpak dan zij tot nu toe gewend is. Thema's als zorg van de toekomst, inbedding mantelzorg, competentie- of taakgericht werken, inzet van technologie, advance care planning, het nieuwe kwaliteitskompas en samenwerking met ketenpartners zijn onderwerpen die aandacht vragen. Vanwege haar stevige positie in de regio neemt ZINN de maatschappelijke verantwoordelijkheid wezenlijk bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in de regio. Voor de eigen organisatie richt ZINN zich op het starten van experimenten om, waar passend, zorg om te buigen naar welzijn, om medewerkers meer te gaan inzetten op competenties dan op diploma's en om intramurale en extramurale zorg veel intensiever aan elkaar te verbinden.

ZINN is een kwalitatief hoogstaande zorgorganisatie waar gewerkt wordt met doordachte plannen en procedures. Bovenstaande ontwikkeling vraagt echter ook flexibiliteit van denken en handelen, het soms loslaten van bestaande procedures en met elkaar kijken hoe het ook anders kan. Het vraagt een cultuurverandering om te komen van 'zorgen voor naar zorgen dat'. ZINN zet in deze cultuurverandering in op het terugbrengen van regeldruk, het ruimte geven aan initiatieven, meer zeggenschap en eigen regie voor professionals en aandacht voor de mens achter de professional.

Om richting te geven aan het nieuwe strategische beleidsplan is ZINN begin 2024 gestart met het vormgeven van een visie die vooruitkijkt over een langere periode. Op basis van geformuleerde waarden en principes is een aantal strategische scenario's ontwikkeld. Het behouden en verstevigen van de positie van ZINN in de regio, het hebben van een breed aanbod in huis en kwalitatieve en financiële duurzaamheid zijn daarbij uitgangspunten. Het proces wordt de komende periode afgerond.


Demografische en strategische ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat ZINN de komende jaren verder zal groeien. Dat vraagt om een goede borging van de continuïteit van de organisatie. Gelet op voorziene groei, de zorginhoudelijke ontwikkelingen en het belang van de rol van ZINN in het externe netwerk, is recent besloten over te gaan tot een tweehoofdige Raad van Bestuur. Hiervoor is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat voor de positie van lid Raad van Bestuur die een collegiaal bestuur zal vormen met de zittende bestuurder als voorzitter Raad van Bestuur.

Beide bestuurders zullen integraal verantwoordelijk zijn voor de resultaten van ZINN. Er is sprake van aandachtsgebieden door middel van een portefeuilleverdeling. Beide portefeuilles kennen een zorg- en bedrijfsvoering component en ontwikkelopgaven.

De Raad van Bestuur van ZINN heeft de volgende resultaatsgebieden:

 • bestendigen en door ontwikkelen van de reeds ingezette strategische koers van de organisatie;
 • zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering/exploitatie en het realiseren van persoonsgerichte, kwalitatief verantwoorde zorg;
 • bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd, waarin afspraken worden nagekomen en inhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan;
 • bijdragen aan een goed functionerend leiderschapsteam binnen de organisatie;
 • opbouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders, waaronder de zorgverzekeraars, financiers, gemeentes en netwerkpartners;
 • zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de adviesgremia;
 • vormen van een complementair en samenwerkingsgericht team met de collega-bestuurder.

De portefeuille van het nieuw te werven lid omvat:

 • vertegenwoordiging in de regio in de voor de portefeuille relevante netwerken.

De ontwikkelopgaven in de portefeuille van het lid zijn in ieder geval:

 • vernieuwing van zorg intramuraal en integratie van zorg en behandeling intramuraal;
 • intensiveren samenwerking met aanbieders GRZ, ziekenhuizen en eerste lijn;
 • HR ontwikkeling op het gebied van de wervingsopgave, beheersing ziekteverzuim en loopbaanontwikkeling binnen ZINN.

Er kan gaandeweg van aandachtsgebied of onderwerpen gewisseld worden als dat effectiever of passender blijkt te zijn in de uitvoering van het strategisch beleidsplan of in de regiosamenwerking.


ZINN zoekt een verbindende en ambitieuze bestuurder die met bezieling de reeds ingezette strategische koers wil bestendigen en door ontwikkelen, samen met de collega-bestuurder, het MT en de organisatie. Een toegankelijke persoonlijkheid die de samenwerking zoekt en stimuleert, zowel binnen als buiten de organisatie. Positief kritisch, oplossingsgericht, met doorzettingsvermogen en in staat om de organisatie te motiveren om de beoogde verandering en vernieuwing te realiseren.

 • affiniteit met zorg in het algemeen en die voor ouderen in het bijzonder;
 • ervaring als bestuurder of als directeur met integrale verantwoordelijkheid binnen een grote zorgorganisatie, bij voorkeur binnen de langdurige zorg. Ervaring met de eerstelijns zorg is een pre;
 • ervaring in de aansturing van de zorg als primair proces en met een scherp oog voor gezonde bedrijfsvoering;
 • visie op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen, innovatie en (zorg)technologie, risico's en toekomst van de langdurige zorg;
 • verandermanager met ervaring in het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe transitie- en veranderingstrajecten;
 • inspirerend leiderschap, verbonden aan de visie van ZINN, waarbij vakmanschap, eigenaarschap en integraliteit worden gestimuleerd;
 • gericht op collegiale samenwerking en besluitvorming met de medebestuurder en het MT;
 • daarnaast sterk gericht op samenwerking met externe partijen, om gezamenlijk de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg in de regio te realiseren;
 • affiniteit met HR, medewerker- en organisatieontwikkeling;
 • transparante houding naar medezeggenschap (OR, CCR, VVAR), gericht op dialoog;
 • Binding of affiniteit met de regio Groningen.

Daarnaast wordt van het lid Raad van Bestuur verwacht dat zij/hij beschikt over de volgende competenties en eigenschappen:

 • toegankelijke persoonlijkheid, geïnteresseerd in de ander, verbindend en zichtbaar aanwezig voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en externe relaties;
 • kennisdrager die het zorgproces kent en van daaruit vernieuwing, samenwerking en efficiency brengt;
 • veranderenergie, krijgt mensen mee met positief denken, goede argumenten en humor. Kan goed relativeren;
 • doortastend, besluitvaardig, vertaalt strategie naar praktijk, helpt ideeën om te zetten in realiteit.
 • intern en extern georiënteerd, goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief;
 • flexibel en veerkrachtig, geaarde persoonlijkheid, met eigenheid en nieuwsgierigheid;
 • sociaal bewogen, gericht op kwaliteit voor de cliënt, sturend op resultaat én het maatschappelijk belang;
 • passend bij het fundament van ZINN (aandacht voor elkaar geeft het leven glans), kan zich vinden in de geformuleerde strategie en past in een lerende organisatie.

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT-klasse IV is.


Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ZINN. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure begin juli 2024.

Week 14-18: Benaderen kandidaten en responstermijn (27 april 2024)

Week 20-22: Gesprekken bij Boer & Croon, kantoor Groningen

Week 23-25: Voordracht van kandidaten, Selectie- en adviesgesprekken bij ZINN

Week 25-26: Kennismaking voltallige RvT, Kennismaking voltallig MT, Management Drives onderzoek bij eindkandidaat, Inwinnen referenties en officiële benoeming


Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 27 april 2024 uw cv en motivatiebrief. Uw CV en motivatiebrief kunt u versturen naar Francijn Steffelaar via . Graag in de titel van uw email vermelden: Lid Raad van Bestuur ZINN. Uw motivatiebrief kunt u richten aan . Voor vragen kunt u contact opnemen met (via ).

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelBestuurder
Indicatie salaris (min – max]onbekend – onbekend
OpleidingsniveauWO
Aantal uren (min – max)36 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVrijwilliger
BrancheMedia/Uitgeverijen/TV
LocatieGroningen, Groningen,Nederland
Soliciteer directhttps://lc.nl/vacatures/Lid-Raad-van-Bestuur-ZINN-28993632.html

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitdelfzijl.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Delfzijl en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.